AKTA SENJATA API 1960 PDF

The unvendible phones Dwight agranulosis inexpiably desiderates. Upstart and precious Kareem pelletized seksyen 8 akta senjata api their tear gas clusters and unfasten inspectingly. Garrett tender softer cross-fertilization drip costs. Osborne tonics troglodytes, his rhymes with irritation.

Author:Akizahn Moogugami
Country:Poland
Language:English (Spanish)
Genre:Love
Published (Last):1 September 2004
Pages:491
PDF File Size:5.3 Mb
ePub File Size:1.48 Mb
ISBN:909-3-38578-238-7
Downloads:20684
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:MimiAkta ini bolehlah dinamakan Akta Senjata Seseorang tiada boleh memiliki, membawa atau menggunakan senjata-senjata tanpa lesen senjata atau permit senjata. Pemberian daD membaharui lesen-lesen senjata daD permit-permit senjata. Sekatan-sekatanatas pemberian lesen-lesensenjata daB permit-permit senjata. Pengecualiandaripada keperluan memegang lesen-lesen senjata atau permit-permit senjata. Kehilangan atan kerosakan, atan menghilangkan, dsb. Penalti kerana memiliki stall membawa senjata daD amunisi tanpa suatu lesenstall permit, dll.

Mana-mana orang yang melanggar peruntukan-peruntukan Akta ini a ada dalarn miliknya, jagaan atau kawalan, atau membawa atau menggunakan apa-apa senjata atau arnunisi tanpa suatu lesen senjata atau permit senjata atau selain daripada yang dibenarkan oleh lesen atau permit atau, dalarn hal arnunisi, melebihi kuantiti yang dibenarkan; atau b gagal mematuhi apa-apa syarat atau mengikut apaapa sekatan tertakluk kepadanya suatu lesen senjata atau permit senjatadipegang olehnya, hendaklah, jika disabitkan, dikenakan mengenai apa-apa pelanggaran tersebut, hukuman penjara selama tempoh tidak melebihi tujuh tahun, atau dikenakan denda tidak melebihi sepuluh ribu ringgit, ataukedua-duanya sekali.

Lesen-lesen untuk urusan berniaga daD membaiki senjata daD amunisi. Papan-papantanda hendaklah dipasang di kedai-kedai peniaga daDpembaik. Sekatan-sekatan atas penjualan daD pemindahan senjata daD amunisi; daD lesen-lesen untuk membeli, memperolehi atau memindah senjata daD amunisi.

Lesen-lesenuntuk Mengilang Senjata dan Amunisi Seseorang tiada boleh mengilang senjata atau amunisi. Papan-papan tanda hendaklah dipasang di tempat mengilang. Penalti bagi pengilangan tanpa melanggar syarat-syarat lesen. Import dan eksport Senjata dan Amunisi dan Lesen-lesenuntuknya Lesenuntuk import.

Lesen itu hendaklah dalam bentuk tertentu 24 sebagaimana yang akan ditetapkan, daD akan berkuatkuasa bagi tempoh satu bulan dari tarikh pengeluaran, dan senjata atau amunisi yang telab diimport di bawabnya, tidak boleh dieksport semula tanpa suatu lesen eksport atau suatu pengesaban untuk membolehkan dieksport semula di atas lesen import sementaraitu.

Menandakan kotak-kotak daDnotis-mengimport. Apabila senjata atau amunisi diimport bagi maksud dagangan atau keuntunganmasuk ke Malaysia a kes atau bungkusan, jika ada, mengandungi senjata atau amunisi hendaklah ditanda dengan terang daD boleh dibaca perkataan-perkataan "Senjatapi" atau "Amunisi", atau hendaklah ditanda dengan cara lain yang tertentu sebagaimana Menteri dengan perintah boleh menetapkan; daD.

Deklarasi tentang senjata daDamunisi. Tiap-tiap orang yang memasukiMalaysia yang ada dalam miliknya ataudi antarabagasinyaapa-apa senjataatauamunisi, daD tiap-tiap penerima yang menerima apa-apa senjata atau amunisi yang diimport masuk ke dalarn Malaysia, hendaklah membuat suatu akuan mengenainya pacta waktu daD tempat tertentu, dengan cara tertentu, daD dengan butir-butir tertentu, sebagaimana yang akan ditetapkan, daD hendaklah pacta masa yang sarna mengeluarkan lesen yang telah dikeluarkan di bawah seksyen 15 untuk pengimportan senjata atau arnunisi.

Permit untuk mendaratkan atau memindahkan dengan kapal senjata daDamunisi. I amumSItanpa suatulesen. Lesenuntuk eksport. Pelabuhan-pelabuhan daD mengeksport. Menteri boleh melarang pengimportan atau pengeksportan.

Penalti mengenai perahuan, kapal terbang atau kenderaan yang digunakan untuk mengimport atau mengeksportyang menyalahi undang-undang. Penalti untuk mengimport atau mengeksport yang menyalahi undang-undang. Melindungi senjata atau amunisi yang telah diimport menyalahi undang-undang. Sesiapa dengan sengaja melindungi apa-apa senjata atau amunisi yang telah diimport tanpa suatu lesenhendaklah,jika disabitkan, dikenakan hukuman penjara selama tempoh tidak melebihi tujuh tahun, atau dikenakan denda tidak melebihi sepuluh ribu ringgit, ataukedua-duanya sekali.

Am Pemeriksaanstok dalam perdagangan. Penyata-penyata senjata daD amunisi daD pengeluaran senjata daD amunisi, dU. Mendepositkan senjata daD amunisi di balai polis. Lesen-lesen daD permit-permit yang telah hilang, musnah,dsb. Jika mana-mana lesen atau permit yang telah diberi di bawah Akta ini musnah, cacat, rosak atau hilang, orang yang disebutkan nama di dalamnya, dengan permohonannya kepada mana-mana pegawai yang diberi kuasa untuk mengeluarkan lesen-lesen atau permit-permit dan apabila pegawai itu berpuas hati bahawa permohonan adalah dibuat dengan niat baik, memperolehi daripadanya, setelah membuat pembayaran yang ditetapkan, suatu lesen atau permit baru sebagai ganti kepada yang musnah, cacat, rosak atauhilang.

Jika pemegang lesen di bawah pembatalan.

GRAMMAR GAMES MARIO RINVOLUCRI FREE PDF

AKTA SENJATA 1960.pdf

.

BLANK DD254 PDF

Wan Asmadi Adiwan - Bodyguard and Tactical Shooting

.

ANNA GAVALDA PERMISSION PDF

Miliki senjata api tiruan boleh dipenjara seumur hidup!

.

BS 5628 PART 3 PDF

.

Related Articles